Kulturens arkeologer Gertie Ericsson och Aja Guldåker under en arkeologisk undersökning i Lunds domkyrkas krypta 2016.
Kulturens arkeologer Gertie Ericsson och Aja Guldåker under en arkeologisk undersökning i Lunds domkyrkas krypta 2016. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Kulturens arkeologiska verksamhet började i slutet av 1800-talet. Vår inriktning är främst medeltidsarkeologi, men vi arbetar även med andra tidsperioder. De omfattande arkeologiska samlingarna belyser främst medeltidens kulturhistoria i Lund.

Redan 1887 påbörjade Georg J:son Karlin, Kulturens förgrundsgestalt, arkeologiska undersökningar i Falsterbohus. Snart kom även de rika arkeologiska lämningarna i Lund att uppmärksammas av Karlin och Kulturen. Den ”stora kloakgrävningen” som startade 1890 erbjöd rika möjligheter att köpa in jordfynd av arbetarna.

Rätt att omhänderta arkeologiska fynd

Kulturens insamling och dokumentation av arkeologiska lämningar började trevande, inkonsekvent och i konkurrens med privatsamlare och Lunds universitets historiska museum. Den äldsta bevarade fältdokumentationen består av tre sektioner från 1894 (renritade 1909). Från 1909 fastställde riksantikvarien Kulturens rätt att omhänderta och dokumentera arkeologiska fynd och lämningar i Lund mot att Kulturen insände en årlig rapport.

Inriktning mot medeltiden

Kulturens ställning som bevakare av de arkeologiska lämningarna i Lund och inriktningen mot medeltiden etablerades tidigt och är fortfarande stark. Men sedan ett antal år tillbaka verkar Kulturens arkeologer även i andra delar av Skåne eller Sverige och arbetar även med andra tidsperioder än medeltiden, i första hand järnåldern och den efterreformatoriska perioden.

Kulturens arkeologiska arkiv och föremålssamlingar är mycket omfattande och speglar i första hand den långa verksamheten i Lund och utställningarna belyser främst medeltidens kulturhistoria med staden i fokus.

Lundaarkivet

Lundarkivet består av två delar. I den ena delen finns all dokumentation från Kulturens arkeologiska undersökningar i Lund samlade. Materialet är mycket omfattande och omfattar omkring 125 år av dokumentation. Den andra delen av Lundarkivet innehåller dokumentation av Lunds historia och stadens byggda miljöer med rikliga mängder ritningar och fotografier.

Mer information om Lundaarkivet

Metropolis fynddatabas

Kulturens utställning Metropolis – Lund och medeltiden visar omkring 6 000 föremål från Lunds medeltida stad. I samband med att utställningens skapande gjordes en digital fynddatabas över de fynd som utställningen omfattar. Det bör poängteras att den insamlade mängden fynd från Lund överstiger en miljon.

Sök i Metropolis fynddatabas

Kontakta arkeologerna

kruka arkeologiskt fynd

Personlig information

Kulturmiljö

Samordning arkeologi

046-35 04 06