Bebyggelseantikvarie Carita Melchert under arbetet med vård- och underhållsplan för kyrkogårdar.
Bebyggelseantikvarie Carita Melchert under arbetet med vård- och underhållsplan för kyrkogårdar i Höörs församling. Foto: Kulturen

En stor del av kulturmiljöarbetet sker i form av uppdrag för dokumentation, samhällsplanering och kunskapsuppbyggnad, styrd av Kulturmiljölagen och Plan- och Bygglagen. Vi erbjuder tjänster inom arkeologiska och bebyggelseantikvariska uppdrag, som använder erfarenheter och nätverk av museernas förmedling, förvaltning, kunskapsuppbyggnad och samhällsengagemang.

Uppdragsverksamheten bedrivs i enlighet med Kulturens stadgar att samla och bevara det materiella kulturarvet och därmed verkar för forskning och bildning i samhället. Inriktningen är att verka för de nationella målen inom kulturmiljöområdet med en hållbar utveckling för god livsmiljö, där en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas.

Arbetet och dokumentationerna skall verka för ny kunskap, kulturarvsdialog i samhällsutvecklingen och svara mot uppdragets beställning. I våra uppdrag opererar vi gärna efter nätverksorganisationens modell, det vill säga söker samverkan, partnerskap och underkonsultroller. Förutom uppdrag enligt Kulturmiljölagen och Plan- och bygglagen, så erbjuder vi föredrag/visningar, utbildning, rådgivning och konsulterande, inventeringar, dokumentation och undersökningar samt kunskapssammanställningar och forskningsuppdrag.

Kulturen är medlem i Sveriges uppdragsarkeologiska branschorganisation (SUBo)

Läs mer

Kulturen är medlem i Museiarkeologiska branchorganisationen (M-ark)

Läs mer

Arkeologi

Kulturens arkeologiska verksamhet är främst inriktad på historisk arkeologi, perioden järnålder till modern tid. Vi söker främst uppdrag inom Skåne, men kan utföra arbete i hela Sverige och i utlandet. Vi genomför alla uppdrag från inventering till stora arkeologisk undersökningar.

Vi har specialkompetens inom:

 • Stadsarkeologi
 • Byggnadsarkeologi
 • Trädgårdsarkeologi
 • Kyrkogårdsarkeologi
 • Bytomts- och landskapsarkeologi
 • Borgarkeologi
 • Alternativa grundläggningar och bevarandearkeologi

För förfrågningar om uppdrag kontakta:

kruka arkeologiskt fynd

Personlig information

Kulturmiljö

Samordning arkeologi

046-35 04 06

Bebyggelseantikvarisk verksamhet

Kulturens bebyggelseantikvariska verksamhet erbjuder certifierat sakkunniga avseende kulturvärden, behörighet K för antikvarisk medverkan enligt KML och/eller PBL, vård- och underhållsplaner och bevarandeprogram. Vi söker främst uppdrag inom Skåne, men kan utföra arbete i hela Sverige och i utlandet.

Vi har särskild erfarenhet av:

 • Regional och kommunal samhällsplanering inom kulturmiljöområdet
 • Kulturmiljöanalyser
 • Byggnadsvård och underhåll
 • Kyrko- och kyrkogårdshistoria
 • Park- och trädgårdsanläggningar
 • Försvars- och samhällstekniska verk
 • Industrihistoria
 • Modern bebyggelse/kulturarv

För förfrågningar om uppdrag kontakta:

Carita Melchert

Personlig information

Kulturmiljö

Carita Melchert

Bebyggelseantikvarie
046-35 04 60

Personlig information

Kulturmiljö

Lena Aurivillius Hector

Bebyggelseantikvarie
046-35 04 67