Öppettider sept–april: tisdag till söndag kl 12–16

Arkeologi

Kulturens arkeologiska verksamhet tog sin början när Lund skulle förses med ett modernt avloppssystem på 1890-talet. Museets grundare Georg Karlin började samla in och dokumentera de fynd som gjordes i samband med avloppsgrävningarna. Arkeologin är i dag Kulturens äldsta fortfarande aktiva verksamhet och Sveriges äldsta inom ett och samma medeltida stadsområde!

Uppdragsarkeologi

Kulturen bedriver idag en uppdragsarkeologisk verksamhet och genomför flera förundersökningar, schaktningsövervakningar och utgrävningar i Lund varje år. De lånas även ut till projekt i andra län.

Kulturens arkeologer under arbete

Alla ingrepp som berör fornlämning, som till exempel ledningsdragningar, nybyggnationer och exploateringar av markområden med mera, bekostas av beställaren av det arkeologiska uppdraget, det vill säga av företagaren. Länsstyrelsen utser den uppdragstagare, som ska utföra den arkeologiska undersökningen genom direktval eller genom anbudsförfarande.

Specialistkompentens

Kulturen hade tidigare som fördelningsområde Lunds kommun, fram till Länsstyrelsens avreglering av geografiska områden år 2003. Kulturen har en inriktning mot historisk arkeologi – kompetens för fornlämningsmiljöer som berör perioden järnålder till nyare tid och även byggnadsarkeologisk kompetens. Kulturen är även rådgivande i ärenden som rör alternativ grundläggning. De flesta direktvalsuppdragen tillämpas vid ärenden i Lunds medeltida stad och Lunds kommun.

Lundaarkivet

Arkivet består av två delar. I den ena delen finns all dokumentation från Kulturens arkeologiska undersökningar i Lund samlade. Materialet är mycket stort då dokumentationen sträcker drygt 110 år tillbaka i tiden.

Kulturens arkeologer

Gertie Ericsson, arkeolog
Jan Kockum, arkeolog (tjänstledig)
Ivan Balic, arkeolog
Aja Guldåker, arkeolog
Mattias Karlsson, arkeolog

Kontakt

Tel 046-35 04 06, arkeologi@kulturen.com