Hardeberga säteri kring 1900 med stenportaler och stenkulor till entrén. Liknande stenport finns fortfarande kvar.
Hardeberga säteri kring 1900 med stenportaler och stenkulor till entrén. Liknande stenport finns fortfarande kvar. Ekonomibyggnaderna är rivna. Källa: Privat fotografi, Hans Nilsson. Fotograf: Per Bagge.

Storgårdsbönder med slottsparksambitioner: En undersökning av fyra park‐ och trädgårdsmiljörester öster om Lund – Aja Guldåker, Anna Jacobsson, Allan Gunnarsson och Carita Melchert

Projektet omfattar en dokumentation av fyra park- och trädgårdsstrukturer i anslutning till Arendala gård, Arendala östra, Hardeberga boställe och Hardeberga säteri, öster om Lund.

Harderberga säteri, som numera inrymmer Waldforskolan i Harderberga:
Hardeberga säteri, som numera inrymmer Waldforskolan i Harderberga: Foto: Aja Guldåker/Kulturen

Anläggningarna visar gemensamma drag i byggnadernas arkitektur och parkernas/trädgårdarnas utformning. En lokalhistoria knyter också samman platserna. I projektets tidiga skeden, år 2017 och 2018, har inventeringar av två av de fyra miljöerna genomförts, sammanställning av planer och kartor gjorts och intervjuer påbörjats. Under 2019 färdigställs inventeringarna, djupintervjuer genomförs och analyser kring anläggningarnas tidigare uppbyggnad, innehåll (växtmaterial och andra strukturer) samt likheter och skillnader kommer göras.

Ett förväntat resultat är att kunna diskutera frågan vilka värden anläggningarna kan tillskrivas idag och vad de historiska spåren kan berätta om trädgårds- och parkkulturens status, uttryck, drivkrafter och influenser under tidigt 1900-tal. Detta kommer att lägga grunden för ett vårdprogramsarbete för trädgårdarna och det bidrar med värdefull, generell kunskap om trädgårds- och parklandskap på landsbygden, i gränslandet mellan stads- och godslandskap.

I projektet ingår arkeolog Aja Guldåker (Kulturen), landskapsarkitekt och universitetslektor Allan Gunnarsson (SLU), universitetslektor Anna Jakobsson (SLU) samt bebyggelseantikvarie Carita Melchert (Kulturen). Projektet finansieras av Kungliga skogs- och lantbruksakademien och Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen.