Ansiktskvader. Bilden visas på omslaget till Kulturens bok Kyrkornas Lund
Ansiktskvader. Bilden visas på omslaget till Kulturens bok Kyrkornas Lund.

Under de 125 år som Kulturen bedrivit arkeologisk verksamhet har ny kunskap om Lund kontinuerligt kommit fram. I staden fanns under medeltiden 22 socknar med kyrkor och flera kloster. De många kyrkorna har nu lyfts fram i en bok som Kulturen producerat. Boken fokuserar på den medeltida kyrkoarkitekturen under den katolska eran, men också dagens kyrkor i Lunds församlingar har fått en plats.

Anledningen till att boken skrivits är att kyrkorna så starkt har präglat staden Lund under medeltiden. Vid återkommande arkeologiska undersökningar har flera kyrkor kunnat utforskas i större eller mindre omfattning. Några av de kyrkor som vi vet har funnits har ännu inte påträffats.

Fynd vid arkeologiska undersökningar

Kulturen har genom åren samlat in arkitektoniska delar från kyrkorna, som kommit fram vid arkeologiska undersökningar. Det kan exempelvis vara kapitäl, kolonnbaser, kvaderstenar som ingått i kyrkornas murar eller delar av friser som berättar om hur de olika kyrkorna kan ha sett ut. Det är de detaljerna som gett inspiration till att skriva om kyrkornas arkitektur. Några av fynden kan man se i utställningen Metropolis – Lund och medeltiden på Kulturen i Lund.

Kyrkoruin och arkitektioniska detaljer

Ute på Kulturen område kan man se delar av ruinen efter S:ta Maria minors kyrka som låg vid Botulfsplatsen. Kyrkan upptäcktes vid grävningsarbeten i början av 1900-talet. Ruinens stenar märktes upp och flyttades till Kulturen, där den murades upp igen.

På Kulturen finns också en arkeologisk trädgård som kallas Lapidariet efter det latinska ordet för sten – Lapidus. I trädgården kan man se arkitektoniska detaljer från några av Lunds medeltida kyrkor och kloster. På flera ställen på Kulturens område har sten som samlats in från arkeologiska undersökningar av Lunds medeltida kyrkor murats upp i väggpartier, som i gångtunneln under Adelgatan och murarna vid det lilla torget. På Kulturens magasin finns ytterligare arkitekturelement sparade.

Säljs i museibutiken

Genom boken vill vi sprida kunskap om den medeltida danska staden Lunds kyrkliga arkitektur som så starkt präglat stadsbilden och varit viktiga religiösa platser i människors liv. Boken säljs i museibutiken på Kulturen i Lund.

Forskningsprojektet

Forskingsprojektet kring Lunds medeltida kyrkor pågick under åren 2007-2015. Forskningen har delvis skett med bidrag från Berit Wallenbergs stiftelse.