Pedagog Olle Ekström i Thomanderska husets övre sal
Pedagog Olle Ekström i Thomanderska husets övre sal. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Kulturens stadgar utgör grunden för verksamheten. Visionen berättar vad vi står för och vad vi vill uppnå i framtiden. Kulturens mål och verksamhetens inriktning följer etiska regler för museer, lagar för museers arbete och arbete med kulturmiljö. De är också anpassade till kulturpolitiska mål på nationell, regional och kommunal nivå.

Verksamhet

Utifrån en bred definition av kulturarvsbegreppet, som inbegriper både det materiella och immateriella kulturarvet, driver Kulturen utställnings- och programverksamhet samt arbetar med pedagogik, dokumentation, insamling, vård, magasinering och vetenskaplig bearbetning inom hela det kulturhistoriska fältet. Vi utför även uppdrag inom arkeologi och bebyggelseantikvarisk verksamhet i framför allt södra Sverige.

Kulturens stadgar

Kulturens stadgar utgör grunden för vår verksamhet och hur den ska bedrivas. I stadgarna definieras verksamhetens syfte:

Kulturen har till syfte att samla och bevara det materiella kulturarvet med särskild inriktning på sydsvensk kulturhistoria, att i samband därmed verka för forskning och för bildning i samhället samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Vision

Kulturens vision är att bli det mest livfulla och engagerande museet – ett föredöme när det gäller delaktighet. Vår vision anger vad vi vill uppnå i framtiden. Den anger också hur vi förhåller oss till våra besökare och till vår omvärld.

Politiska mål, lagar och etiska regler

Kulturens verksamhet är anpassad till kulturpolitiska mål på nationell, regional och kommunal nivå. Exempelvis ska kultur ha yttrandefrihet som grund och alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. En mångfald av kulturmiljöer ska bevaras, och vi ska bidra i arbetet att få människor att förstå och ta ansvar för kulturmiljön. Skåne ska ha ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet. Barn, ungdomar och nationella minoriteter är prioriterade målgrupper. Vi ska samarbeta nationellt och internationellt, inom och utom branschen, för att nå nya målgrupper och för att utveckla verksamheten.

Barns och ungas delaktighet och inflytande i kulturlivet leder till självkänsla, utveckling och ansvarstagande. (Ur Region Skånes kulturplan.)

Vårt arbete regleras också av olika lagar och regelverk, till exempel Museilagen, som bland annat handlar om museernas bidrag till samhällsutvecklingen. Andra exempel är Kulturmiljölagen samt Plan- och bygglagen. Vi arbetar också enligt Länsstyrelsens regelverk inom framför allt områdena samhällsplanering, kulturmiljö, djur och natur, lantbruk och landsbygd. Vi följer också Riksantikvarieämbetets regelverk och föreskrifter om uppdragsarkeologi och fyndfördelning.

Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld. (Ur Länsstyrelsen Skånes regelverk)

Kulturens värdegrund har bas i ICOM:s etiska regler och byggs därutöver ut med särskild betoning på demokrati, jämställdhet, mångfald, tillgänglighet samt alla människors lika värde.

Det är viktigt att museer ser till att utveckla sin utbildande roll och att locka till sig så många som möjligt från det samhälle, den ort eller grupp som de tjänar. (Ur ICOM:s etiska regler)