Invigning av Sven Fristedt-utställningen i april. Foto: Nelly Hercberg, Kulturen.

Under det gångna året kunde vi äntligen inviga den nya lekplatsen, som är ett koncentrat av friluftsmuseet i lekanpassad skala med stad, landsbygdsmiljö med vattenhjul och mycket grönt. Året har också präglats av den stora ombyggnaden av Allmogehallen som hittills har gått väldigt bra.

Båda projekten delfinansieras av Sparbanksstiftelsen Finn och arv från två privatpersoner. 2023 var också året då Lunds domkyrka firade 900 år och Kulturen hade stort fokus på medeltiden genom att återinviga vår stora basutställning Metropolis – Lund och medeltiden och tillsammans med Lunds universitet inledde vi arbetet med en engelskspråkig bok om Lundaarkeologin, finansierad av Ohlssonstiftelserna. Vi har fortsätt förnyelsearbetet i friluftsmuseet med arbetet på och kring Blekingegården och Bosmålatorpet, bland annat nya torvtak med underlag av näver.

I början av december hade vi året sista styrelsemöte och Kulturens styrelse klubbade då verksamhetsplan och budget för nästa år – 2024.

I museivärlden ser 2024 ut att bli ett svårt år med generellt sett stora kostnadsökningar och små uppräkningar av de offentliga anslagen. Kulturen är inget undantag, snarare drabbas ett museum som äger sina lokaler ännu hårdare av kostnadsökningarna än de museer som verkar i hyrda lokaler. Möjligen har vi lite större frihet och därmed lite bättre förutsättningar att öka de egna intäkterna jämfört med vissa av våra museikolleger och den budget och verksamhetsplan som föreslås för 2024 innehåller trots allt en delvis utökad verksamhet.

Årets kanske största nyhet blir Allmogehallen, där vi efter ett år av ombyggnad räknar med att öppna bottenvåningen med ny lekutställning, ny pedagogisk verkstad, ny infrastruktur för besökare (toaletter, matsäcksrum och barnvagnsparkering) i februari 2024. I samband med att vi får tillgång till byggnaden inleder vi också arbetet med att bygga nya utställningar på övervåningen, ett arbete som ska vara färdigt i april 2025.

Efter att Allmogehallen byggts om är nästa större byggnad som kommer i fokus museets huvudbyggnad Vita huset. Med stöd av Crafoordska stiftelsen kan vi inleda avvecklingen av de sista magasinen på våning 3. Nästa steg blir att slutföra arbeten med ventilation till de befintliga lokalerna och fortsätta med förstudie för kommande innehåll och projektering av en större ombyggnad. Förändringarna av Allmogehallen och Vita huset motiverar också en förstudie för utemiljöerna på hela södra området, både framför och bakom Vita huset.

Kulturens Östarp fortsätter utvecklingen av byggnadsvård och landskapsvård och vi hoppas kunna välkomna en ny gästgivare till säsongen 2024. Vår gårdsbrukare har slutat och det innebär också att vi tänker nytt kring program och djurhållning. Vi bemannar i större utsträckning med egen personal och kommer därmed att kunna göra mer programinnehåll av byggnadsvård och landskapsvård samtidigt som vi förskjuter tyngdpunkten i programinnehållet från att fokusera på Gamlegård till att fokusera på reservatet som helhet.

Bland de nya tjänsterna på Kulturen 2024 kan särskilt nämnas tjänsten som stadshistoriker i Lund som ska ersätta stadsantikvarietjänsten som försvann 2021.

Under året har Kulturens volontärer hjälpt till med att levandegöra olika delar av verksamheten; program, drama och trädgård.

Det är ett privilegium att arbeta för ett föreningsägt museum och det känns verkligen som att museet är ett gemensamt projekt för medlemmar och anställda. Jag vill å museets vägnar rikta ett speciellt tack till alla som har bidragit med tid och pengar under året som gått. Det betyder väldigt mycket för vår verksamhet!
Gustav Olsson

Museichef Kulturen