Kulturens blogg

Apoteket Svanen – ett kulturarv som utvecklas genom att bevaras

inredningsdetalj från Apoteket Svanen i Lund. Foto: Henrik Borg
Detalj från inredningen i Apoteket Svanen i Lund. Foto: Henrik Borg

Apoteket Svanen i Lund är ett av de allra mest intressanta historiska apoteken i Sverige. Det har en inredning från slutet av 1800-talet och är ett av fyra "kulturapotek" i Sverige. Våren 2019 kom ett beslut om att det skulle läggas ner, men nu kommer det istället att restaureras och drivas vidare. Henrik Borg, stadsantikvarie i Lund och bebyggelseantikvarie på Kulturen, är involverad i restaureringen genom antikvarisk medverkan.

Svanen representerar stora kulturhistoriska värden förknippade med sjukvård- och medicinhistoria. Dessa värden är bevarade fysiskt i form av fast inredning och inventarier. Apoteket Svanen ger oss information om hur läkemedel framställts och hanterats i ett historiskt perspektiv men också stora upplevelser och kontakt med 1800- och 1900-talens samhälle.

Flaska med medicin från Apoteket Svanen, som nu är den del av Region Skånes medicinhistoriska samlingar. Samlingarna förvaltas av Kulturen.
Flaska med medicin från Apoteket Svanen, som nu är den del av Region Skånes medicinhistoriska samlingar. Samlingarna förvaltas av Kulturen.

Apotekens stora betydelse tydliggörs av att de ofta uppförts och inretts med höga ambitioner, med vackra och symbolladdade dekorer, utförda av skickliga formgivare och hantverkare i högt utvecklad teknik. Det är fallet även i Lund där Svanen legat på samma plats sedan 1647. Som verksamhet går det dock tillbaka ändå till 1627, då det första apoteket anlades i Lund.

inredningsdetalj från Apoteket Svanen i Lund. Foto: Henrik Borg
inredningsdetalj från Apoteket Svanen i Lund. Foto: Henrik Borg
inredningsdetalj från Apoteket Svanen i Lund. Foto: Henrik Borg
inredningsdetalj från Apoteket Svanen i Lund. Foto: Henrik Borg

Kulturapotek

I samband med bolagiseringen av Apoteket lyftes frågan om kulturarven, och utredarna ville att kulturarven skulle säkerställas trots bolagiseringen. En landsomfattande inventering gjordes av Riksantikvarieämbetet och flera apotek bedömdes ha höga värden. Idag benämns fyra apotek som kulturapotek i landet: Svanen i Lund, Lejonet i Malmö, Korpen och Storken i Stockholm. Det finns också ytterligare apotek i Skara och Vadstena som bedöms ha höga kulturvärden. För kulturapoteken ska Apoteket AB säkerställa kulturvärdena. Ett sätt att skydda kulturvärdena är att behålla apoteksverksamheten i de traditionella lokalerna.

Starkt stöd för att rädda Svanen

Trots att Svanen utsetts till kulturapotek beslutade Apoteket AB våren 2019 att apoteket skulle läggas ned. Men eftersom lundaborna uttryckte ett starkt stöd för Svanen valde man till slut att istället satsa på detta kulturapotek genom att modernisera varsamt, restaurera och att konservera känsliga delar av inredningen.

En viktig del i arbetet med att rädda Svanen gjordes av nätverket ”Svanens vänner”, som satte fokus på Svanens värden. Även Föreningen Gamla Lund bidrog till att uppmärksamma Svanen genom föredrag och diskussionskvällar.

Kulturens antikvariska medverkan

Satsningen på att restaurera apoteket kommer delvis att bekostas av Länsstyrelsens bidrag för kulturmiljövård. Apoteket Svanen saknar idag formella skydd, det är varken byggnadsminne eller skyddat i detaljplan. Kulturen kommer att medverka i projektet genom att fungera som antikvariskt medverkande. Det innebär att ta ställning till och bedöma om åtgärder är varsamma, samt dokumentera åtgärderna för framtiden. Kulturen har även genomfört en del intervjuer för att dokumentera Svanens historia.

Den stora kunddisken

En av de åtgärder som ska genomföras är målerikonservering, i form av att skrapa fram originalkulörer och återskapa dessa samt att laga slitna ytskikt. Även de förgyllda glasbokstäverna i skyltfönstren kommer att åtgärdas. En svår fråga är hur fler besökare ska kunna komma in i butiken och fler varor exponeras. Det finns olika tankar om det. En väsentlig del, som också är den mest kontroversiella aspekten, är ändringen av den stora kunddisken. Den delar den publika delen från den inre delen, som nu endast nyttjas av personal.

Utsikt mot gatan genom fönster med förgyllda glasbokstäver. Foto Henrik Borg
Utsikt mot gatan genom fönster med förgyllda glasbokstäver. Foto Henrik Borg
inredningsdetalj från Apoteket Svanen i Lund. Foto: Henrik Borg
inredningsdetalj från Apoteket Svanen i Lund. Foto: Henrik Borg

Dokumentation viktig

Vid diskens ände finns grindar i trä och disken har genomgått flera ändringar över tid. Vår uppgift blir att genomföra en ny ändring, men denna gång en som är reversibel, det vill säga möjlig att återställa. Den måste dokumenteras väl och vara varsamt anpassad, så att rummets karaktär bevaras i stort. Arbetena planeras nu och ska genomföras under 2021. Fortsättning följer…

Text: Henrik Borg, stadsantikvarie och bebyggelseantikvarie på Kulturen

2 kommentarer på “Apoteket Svanen – ett kulturarv som utvecklas genom att bevaras

  1. Hej,
    Svanens vänner är ingen förening. Det finns ingen styrelse, stadgar e dyl. Det är ett nätverk av Lundabor som engagerat sig i Apoteket Svanens överlevnad. Bra om ni ändrar i texten.
    Ps Jag är medlem i nätverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *