Kulturens blogg

Årets Karlebystipendiater

Vid en ceremoni på Kulturen tisdagen den 18 juni fick årets Karleby-stipendiater sina priser: Åsa Klintborg Ahlklo, Hanna Källström och Robert Willim.

Kulturen förvaltar tillsammans med Helsingborgs museum Nils Karlebys stiftelse för skånsk kultur och historia. Varje stipendiat får 50 000 kr.

Åsa Klintborg Ahlklo
Åsa Klintborg Ahlklo disputerade 2012 på avhandlingen Åkerns blomma i ämnet Landskapsarkitektur med vid Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet. Avhandlingen visar trädgårdens roll som jordbrukets förebild under 1800-talet och tar sin utgångspunkt i två s.k. mönstergårdar, det privata mönstergodset Trolleholm och utvecklingen av Alnarps lantbruksinstitut. Åsa Klintborg Ahlklo menar att trädgården i både konkret och överförd bemärkelse spelade en viktig roll som en noggrant kultiverad förebild för jordbruket. Trädgården var ett laboratorium för innovativa experiment och fungerade som en pedagogisk del av lantbruksutbildningen. Trädgården visade på en självförädling och den blev en plantskola för jordbruket. Trädgårdskulturen utgjorde därför en viktig del av mönstergårdarnas uppbyggnad. Åsa Klintborg Ahlklo har med sin trädgårdsforskning bidragit till en ökad förståelse för 1800-talets radikalt förändrade jordbrukslandskap och den framstegsoptimism som kom att prägla 1800-talet också utanför de analyserade mönstergårdarna.

Hanna Källström
Hanna Källström disputerade 2011 i ämnet Praktisk teologi vid Lunds universitet på avhandlingen Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden: Linköping och Lund.  Genom ett ingående studium av både dokument och materiella lämningar tecknar Hanna Dahlström en bild av hur Lunds och Linköpings domkyrkor var inredda under 1400-talet och hur de fungerade som ett slags offentliga andaktsplatser för lekmän. De medeltida katedralerna innehöll en ansenlig mängd kapell och altare med bildframställningar och föremål, och studiet av dessa i relation till lekmännens fromhetsövningar bidrar med ytterligare en dimension till förståelse av katedralens olika funktioner. Hennes studie behandlar kyrkorummets gestaltning och lekmännens rörelser och fromhetsövningar. Hanna Källström ger en viktig inblick i att  katedralernas funktioner under senmedeltiden inte bara till för prästerskapet utan för vanligt folk.

Robert Willim
Docent Robert Willim, etnolog och konstnär, är verksam vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Skånsk kulturhistoria har i Willims forskning inneburit ett brett spektrum av infallsvinklar och studieobjekt. I avhandlingen Framtid.nu (2002) skildrar han ett stycke samtidshistoria som redan kan upplevas som kulturhistoria, nämligen den snabbt växande IT-industrin, med det skånska företaget Framfab i centrum. Han har genom flera olika vetenskapliga undersökningar och konstnärligt gestaltande på ett kreativt och nytänkande sätt arbetat med det skånska kulturarvet. Han kombinerar olika medier i vetenskaplig framställning – som text, foto, film, ljud, elektronisk musik och gestaltning. Robert Willim visar med sina publikationer, fotoutställningar och filmer på en kreativ forskningskommunikation och teoriutveckling inom kulturarvsforskningen. Genom att driva forskningsbloggar och medverka vid festivaler, workshops och konstutställningar både i Sverige och utomlands vidgas gränserna för traditionell forskningsförmedling på ett inspirerande sätt.

Läs mer: 
Nils T Karleby 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *