Här kan du ansöka om frimedlemskap i Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, om du på grund av ekonomiska skäl annars inte har möjlighet att ta del av museets innehåll.

För att behandlas skall ansökan avfattas på särskild blankett: Ansökningsblankett Bengt L Anderssons fond.

Följande ska bifogas för att ansökan ska beaktas:
kopia av senaste slutskattesedel för sökande samt för make/maka/sambo eller annan hushållsgemenskap.

Fonden prioriterar personer som befinner sig i en särskilt ekonomiskt utsatt position. Vi får hjälp i arbetet av tre styrelseledamöter i Folke Ljungdahls stiftelse, som har stor erfarenhet av att pröva den här typen av ansökningar. De har välvilligt lovat Kulturen att hjälpa till med att bedöma ansökningarna. Vi räknar med att man kommer att göra bedömningen halvårsvis.

Ansökan mailas till [email protected], alternativt skickas med post till:

Kulturen
Box 1095
221 04 Lund

Märk kuvertet med ”Frimedlemskap”.

Ansökan skall vara Kulturen tillhanda senast 31 oktober 2022.