Sedan 2012 medverkar Kulturen i ett internationellt forskningsprojekt som utvecklar nya metoder inom det byggnadsarkeologiska fältet – New methods for documentation and analysis in building archaeology.

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla metoder för dokumentation, analys, tolkning och förmedling av resultat från byggnadsarkeologiska undersökningar. Den övergripande målsättningen med projektet är att utveckla och stärka det byggnadsarkeologiska perspektivet så att det utgör en viktig del i kulturvården och bidrar till förmedling av byggnaders historiska dimensioner och gör dem levande för dagens brukare.

Den digitala utvecklingen innebär att det finns tekniker och program som med fördel kan användas vid byggnadsarkeologisk dokumentation, analys och visualisering. Genom samverkan mellan systemutvecklare, arkeologer och företrädare för kulturmiljövården finns idag stora möjligheter att effektivisera, utveckla och tillgängliggöra resultaten.

Därför formulerades år 2008 forskningsprojektet ”The Lateran Baptistery in three dimensions” med avsikt att utveckla tredimensionella dokumentationsmetoder och att skapa en internationell plattform för kunskapsuppbyggnad. År 2010 genomfördes en pilotstudie finansierad av Gihls fond där delar av Lateran-baptisteriet i Rom laserskannades (Menander et al 2010). Från år 2010 vidareutvecklades projektet och genom beviljade FoU-medel från RAÄ. Hela baptisteriet laser- och fotoskannats. Resultaten innebär att vi utvecklat nya metoder och tekniker för byggnadsarkeologisk dokumentation men de visar också att arbetssättet möjliggör en tredimensionell analys och tolkning av byggnaden.

Samarbete och samverkan sker i projektet mellan följande institutioner:

Arkeologerna, Statens Historiska museer (tidigare Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV), Svenska institutet i Rom, Påvliga institutet för kristen arkeologi i Rom, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet, Kulturen, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.

En slutrapport är under utarbetande, men följande rapporter från projektet finns att ladda ner via Riksantikvarieämbetets öppna arkiv Samla: 

The Lateran Baptistery in three dimensions : a pilot study in building archaeology of the Lateran baptistery i Rome

New methods for documentation and analysis in building archaeology prestudy