Kulturen i Lund har öppet som vanligt och följer de bestämmelser som gäller angående spridningsrisk av coronaviruset (covid-19). Vi anpassar också programverksamheten till den rådande situationen. Håll dig uppdaterad genom vårt kalendarium

Kulturen följer 50-regeln

Regeringen beslutade den 27 mars om en förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Förordningen började gälla den 29 mars.

… och Sveriges Museers rekommendation

Sveriges Museer tolkar att museernas publika verksamhet omfattas av 50-regeln. Deras rekommendation är att museerna inte får samla fler än 50 personer samtidigt i sin publika verksamhet. Detta antal personer inkluderar egen personal i den publika miljön, såsom guider, kassapersonal etc. För friluftsmuseer eller liknande gäller rekommendationen där besökarna befinner sig i en lokal.

Kulturen har öppet som vanligt

I praktiken betyder detta att Kulturen håller öppet som vanligt men att det sker förändringar kring våra programaktiviteter. Till exempel är vårt traditionella Skärtorsdagsfirande inställt under påsklovet, liksom alla familjeverkstäder. Påskvisningarna för barn hålls utomhus, och antalet deltagare är begränsat till 15. Detta överensstämmer med Sveriges museers rekommendationer om att anpassa programverksamheten med visningar utomhus och att minska antalet deltagare. Vi kommer att fortsätta anpassa visningar i möjligaste mån.

Håll dig uppdaterad via kalendariet på www.kulturen.com/program.

Kulturen följer i övrigt de rekommendationer som ges av ansvariga myndigheter och vi håller oss uppdaterade på daglig basis.

Frekventare städning av vissa ytor

Områden som är extra utsatta och ofta i kontakt med händer, som till exempel ledstänger och dörrhandtag, rengörs mer frekvent. Vi spritar ytor i entrén/museibutiken, både för besökarnas och vår egen personals skull.

Hemma vid förkylningssymptom

Vår personal följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi stannar hemma om vi har förkylnings- eller influensasymptom. Vi ber våra besökare göra detsamma, för allas bästa.

Uppdaterat 30 mars 2020

Information about Corona

Kulturen in Lund is open as usual and follows the regulations that apply regarding the risk of spreading the Corona Virus (covid-19). We will adapt our program of events as the current situation develops. Keep up to date with our events calendar.

Kulturen adheres to the ”50 rule”…

On March 27, the Swedish government passed a regulation banning public meetings and events with more than 50 participants. The regulation The regulation took effect on March 29.

… and follows the Association of Swedish Museums’ recommendations

The Association of Swedish Museums’ assessment is that museums’ public activities are subject to the 50 rule. Their recommendation is that museums may not gather more than 50 people at one time. This includes the museum’s own staff in public-facing environments such as guides, checkout staff etc. For open-air museums or similar venues this recommendation applies where visitors are gathered in indoor event spaces.

Kulturen is open as usual

In practice, this means that Kulturen in Lund is open as usual but that there will be changes to our scheduled program of activities. For example, our traditional Maundy Thursday celebration (Skärtorsdagsfirande) on Thursday 9 April is cancelled during the Easter holidays, as are all family workshops. Storytelling about folkloric Easter traditions for children will be held outdoors with the number of participants limited to 15. These changes are in accordance with recommendations issued by the Association of Swedish Museums. We will continue to adapt our program of events so that guided tours are held outdoors where possible and the number of participants per activity is reduced.

Changes affecting our events will be updated on our events calendar at www.kulturen.com/program.

Kulturen continues to follow the recommendations as they are updated by the responsible authorities and will review these on a daily basis.

Flu or cold symptoms? Stay at home

Our staff follow the recommendations of the public health authorities and will stay at home if they experience any cold or flu symptoms. In the interest of everybody’s safety we kindly ask our visitors to do the same.

Updated 30 March 2020